1. Algemeen
Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (Wgbo) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de daaruit voortkomende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden.

2. Toestemming voor gegevensuitwisseling
Goede, veilige en snelle zorg begint met de juiste informatie. Over uw gezondheid op dat moment, eventuele andere aandoeningen en over uw medicatiegebruik. Het is belangrijk dat uw zorgverlener over de juiste informatie beschikt om goede en veilige zorg te kunnen bieden. Via het Landelijk Schakepunt (LSP) wordt informatie over uw gezondheid beschikbaar gesteld voor uw zorgverlener. Maar alleen als het nodig is. En alleen als u daar toestemming voor heeft gegeven. Met uw toestemming heeft uw zorgverlener inzage in bepaalde onderdelen uit uw dossier, zoals eventuele aandoeningen, allergieën en medicatiegebruik. Het is belangrijk dat u dit zelf vooraf regelt.
Ga naar ‘Persoonlijke Omgeving’ op www.volgjezorg.nl om toestemming voor de uitwisseling van medische gegevens te regelen. U kunt hier ook volgen wat er met uw medische gegevens gebeurt. Welke soorten gegevens zijn er met uw toestemming gedeeld? Door welke zorgverlener(s) zijn ze bekeken? En wanneer? Zo weet u altijd wat er met uw medische gegevens gebeurt.

3. Identificatieplicht
Wanneer u de huisartsenpost belt dan vragen wij u om u BSN nummer, zodat wij u kunnen identificeren. Indien u de huisartsenpost bezoekt dan dient u uw identificatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identificatiepas) en de verzekeringsgegevens (pasje) mee te brengen. Identificatie is noodzakelijk voor een correcte registratie in patiëntendossiers en overige administraties, en ter voorkoming van misbruik. Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de hiervoor beschreven doeleinden.

4. Uitwisseling van gegevens
Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als daarvoor een geldige grondslag is. Uw persoonsgegevens verstrekken wij onder meer aan zorgverzekeraars, in- en externe zorgverleners en ketenpartners. Soms moeten wij gegevens delen vanwege een wettelijk voorschrift, bijvoorbeeld besmettelijke ziekten dienen wij te melden bij de GGD.

5. Wie hebben inzicht in uw gegevens
Huisartsen, triagisten en medewerkers van de huisartsenpost die bij de directe zorgverlening zijn betrokken, mogen uw gegevens inzien. Zij gebruiken hiervoor een speciale pas (UZI-pas) en inlogcode. Zij hebben alleen toegang tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van hun taak en dit wordt ook geregistreerd. Artsen hebben beroepsgeheim, triagisten en medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

6. Geluidsopnamen en cameratoezicht
Om de kwaliteit van onze dienstverlening te monitoren en zo nodig te verbeteren, nemen wij telefoongesprekken op. In de wachtruimtes van de huisartsenpost zijn videocamera’s aanwezig om de veiligheid van patiënten, bezoekers en personeel te waarborgen. Deze beelden worden ook gebruikt om de gezondheidstoestand van patiënten te bewaken op wie niet direct zicht is. De beelden worden live afgespeeld en daarna direct vernietigd. Er vindt geen opslag plaats van camerabeelden.

7. Bewaartermijnen
Wij bewaren uw medisch dossier conform de wettelijke plicht: maximaal 20 jaar. Voor geluidsbanden hanteren wij een termijn van maximaal 13 maanden. Wij bewaren uw medische gegevens langer dan deze termijn als dat verplicht is op grond van een wettelijke bepaling, als dit noodzakelijk is voor goede hulpverlening (bijvoorbeeld bij een chronische aandoening) of als de gegevens van groot belang zijn voor iemand anders (bijvoorbeeld in het geval van erfelijke ziekten).

8. Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens
Gegevens over uw gezondheid, erfelijke gegevens (genetische gegevens) of seksueel gedrag of seksuele gerichtheid verwerken wij slechts voor zover dat, met het oog op een goede behandeling of verzorging van u als patiënt, noodzakelijk is. Gegevens over uw religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging worden niet verwerkt, tenzij op uw eigen verzoek in het kader van uw behandeling of binnen onze huisartsenpost.

9. Beveiliging van uw persoonsgegevens
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onbevoegde toegang of onrechtmatige verwerking. Wij zorgen daarbij voor een passende beveiliging in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder versleuteling van data en communicatie, toegangs-controle en behandeling van uw persoonsgegevens als zijnde vertrouwelijk. Wij hanteren daarbij de norm voor informatiebeveiliging NEN 7510.

De toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers en aangesloten huisartsen van de huisartsenpost, die betrokken zijn bij uw zorgverlening of die daar om een andere reden toe gerechtigd zijn. Medewerkers en aangesloten huisartsen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsplicht. Wij verlangen dezelfde technische en organisatorische maatregelen van organisaties die uw persoonsgegevens namens ons verwerken en hebben dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

10. Inzagerecht
U heeft recht tot inzage in uw medisch dossier. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). U heeft recht op een kopie van de gegevens uit uw patiëntendossier. Wij verstrekken echter geen gegevens uit uw dossier, die door een externe behandelaar (niet werkzaam bij de Spoedpost Huisartsen Gelders Rivierenland) zijn verzameld of opgesteld.

U heeft het recht ons te verzoeken uw gegevens door te sturen naar een andere arts, een medische instelling of zorgverzekeraar. Ook kunt u iemand machtigen uw dossier namens u in te zien of namens u een afschrift te vragen.

Hoe vraagt u een kopie van het patiëntendossier aan?
Als u een kopie van uw dossier wilt hebben, vul dan dit formulier in en stuur het naar info@gezondrivierenland.nl

Recht op vergetelheid
U heeft het recht om uw gegevens te laten verwijderen. Het is echter mogelijk dat niet ál uw gegevens verwijderd mogen worden. Het recht om uw gegevens te laten verwijderen geldt bijvoorbeeld niet als wij deze verwerken voor een zaak van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid of als uw gegevens noodzakelijk zijn voor een rechtsvordering.

Intrekken van toestemming
Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan heeft u te allen tijde het recht uw toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken. Het intrekken van de toestemming heeft géén terugwerkende kracht.

11. Verantwoordelijke
De directie van de Huisartsenpost Gelders Rivierenland is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens conform de geldende wet- en regelgeving.

12. Functionaris voor de Gegevensbescherming
De huisartsenpost heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert de directie over de toepassing van de privacywetgeving. De FG is uw contactpersoon voor eventuele vragen over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt de FG bereiken per e-mail via fg@gezondrivierenland.nl

13. Klachtenprocedure
Als u vragen of een klacht heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, dan kunt u dat schriftelijk doen via: klachtenfunctionaris@gezondrivierenland.nl