Identificatieplicht
Zorgverleners zijn wettelijk verantwoordelijk voor het vaststellen van de identiteit van de patiënt. Patiënten wordt gevraagd om bij ieder bezoek aan de Huisartsenpost (paspoort, rijbewijs of identificatiepas) en de verzekeringsgegevens mee te brengen. Identificatie kan ook worden gevraagd in verband met de juiste registratie in het patiëntenbestand en ter voorkoming van misbruik van patiëntendossiers en verzekeringsgegevens.

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen wij met uw gegevens?
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de huisartsenpost een medisch dossier aanlegt. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden. In dit elektronische patiëntendossier worden alle over u verzamelde gegevens elektronisch vastgelegd. Het elektronische patiëntendossier bevat gegevens over uw gezondheidstoestand, over de uitgevoerde onderzoeken, voorgeschreven medicatie, etc..

Als u contact heeft gehad met de huisartsenpost, wordt dit via een beveiligde verbinding doorgegeven aan uw eigen huisarts. Zo blijft deze op de hoogte van de behandeling op de huisartsenpost. Ook kunnen wij gegevens uitwisselen met andere zorgverleners zoals ziekenhuizen, apotheken, etc. Wilt u niet dat uw eigen huisarts op de hoogte wordt gesteld van uw bezoek aan onze huisartsenpost, of dat uw gegevens gedeeld worden met andere zorgverleners, dan kunt u dat tijdens het consult aangeven. Uw gegevens worden dan niet doorgestuurd.

Als u bij uw eigen huisarts toestemming heeft gegeven voor inzage in uw patiëntendossier, dan zijn bepaalde gegevens van u zichtbaar voor de waarnemend huisarts op de huisartsenpost. Denk bijvoorbeeld aan uw recente bezoeken aan de huisarts, uw mogelijke allergieën en uw belangrijkste aandoeningen. Als u bij uw apotheker toestemming heeft gegeven, is ook uw medicatie op de huisartsenpost zichtbaar.
Zonder uw toestemming vooraf bij uw eigen huisarts, kan de waarnemend huisarts niet bij uw dossier van uw eigen huisarts. Ook niet als dat op dat moment wenselijk zou zijn en u alsnog toestemming geeft aan de waarnemend huisarts.  Het is dus belangrijk dat u dit zelf vooraf regelt. De toestemming voor uw huisarts en/of apotheek wordt geregeld via het Landelijke Schakelpunt. Klik hier als u uw toestemming wilt regelen.

Alle telefoongesprekken met de huisartsenpost worden elektronisch opgenomen en
15 jaar bewaard. De gesprekken worden vertrouwelijk behandeld en vallen onder het medisch beroepsgeheim. De gesprekken worden opgenomen voor kwaliteitsdoeleinden. Ook bij fouten of klachten kunnen de gesprekken beluisterd en beoordeeld worden. Als u een telefoongesprek in het kader van klachtenopvang- en bemiddeling wilt beluisteren, kunt u een verzoek indienen bij de directie of de klachtenfunctionaris.

Op de huisartsenpost zijn videocamera’s aan­wezig:

  • om de veiligheid van patiënten en perso­neel te waarborgen;
  • om toezicht te houden op de gezondheids­toestand van patiënten op wie niet direct zicht is (wachtkamers).

Camera’s zijn uitsluitend aanwezig bij de ingang en in de wachtkamers. De beelden in de wachtkamers worden niet opgeslagen, de beelden bij de ingang worden maximaal 1 week bewaard en daarna vernietigd.

Uw rechten
U heeft recht tot inzage in uw medisch dossier. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). U heeft recht op een kopie van de gegevens uit uw patiëntendossier. Wij verstrekken echter geen gegevens die door een behandelaar of een andere persoon buiten de huisartsenpost zijn verzameld of opgesteld.

U heeft het recht de huisartsenpost te verzoeken uw gegevens door te sturen naar een andere arts, een medische instelling of zorgverzekeraar. Ook kunt u iemand machtigen uw dossier namens u in te zien of namens u een afschrift te vragen. Uw dossier wordt 15 jaar bewaard vanaf het laatste consult.

Hoe vraagt u een kopie van het patiëntendossier aan?
Als u een kopie van uw dossier wilt hebben, vul dan dit formulier in en stuur het naar info@gezondrivierenland.nl

Hoe vraagt u inzage aan?
U kunt uw eigen huisarts voor inzage in uw dossier vragen. Wij versturen altijd een waarneembericht van het contact dat u met de huisartsenpost heeft naar uw eigen huisarts. Uw eigen huisarts kan dan een en ander uitleggen. Als u het dossier van iemand anders in wilt zien, dient u een bewijs van toestemming van de betreffende patiënt te hebben.

Wie hebben inzicht in uw gegevens?
Huisartsen, triagisten en medewerkers van de huisartsenpost die bij de directe zorgverlening zijn betrokken, mogen uw gegevens inzien. Zij gebruiken hiervoor een speciale pas (UZI-pas) en inlogcode. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van hun taak en dit wordt ook geregistreerd. Artsen hebben beroepsgeheim en andere medewerkers van de huisartsenpost hebben een geheimhoudingsplicht. Uw privacy is gewaarborgd.

Plichten van de Huisartsenpost
De huisartsenpost is verantwoordelijk voor de beveiliging van de persoonsregistratie. Wij hebben maatregelen getroffen om verlies/aantasting van gegevens tegen te gaan en om te voorkomen dat gegevens door onbevoegden worden ingekeken of veranderd. Ook zijn strenge maatregelen opgesteld voor het gebruik en de beveiliging van de gegevens in het elektronisch patiëntendossier. De huisartsenpost is aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het niet naleven van de bepalingen uit de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klachten of vragen
Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming
mevr. V. van Vliet. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.