Identificatieplicht
Zorgverleners zijn wettelijk verantwoordelijk voor het vaststellen van de identiteit van de patiënt. Patiënten worden gevraagd om bij ieder bezoek aan de Huisartsenpost (paspoort, rijbewijs of identificatiepas) en de verzekeringsgegevens mee te brengen. Identificatie kan ook worden gevraagd in verband met de juiste registratie in het patiëntenbestand en ter voorkoming van misbruik van patiëntendossiers en verzekeringsgegevens.


Patiëntendossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de huisartsenpost een medisch dossier aanlegt. In dit elektronische patiëntendossier worden alle over u verzamelde gegevens elektronisch vastgelegd. Het elektronische patiëntendossier bevat gegevens over uw gezondheidstoestand, over de uitgevoerde onderzoeken, voorgeschreven medicatie, etc. Als u contact heeft gehad met de huisartsenpost, wordt dit via een beveiligde verbinding doorgegeven aan uw eigen huisarts. Zo blijft deze op de hoogte van de behandeling op de huisartsenpost Wilt u niet dat uw eigen huisarts op de hoogte wordt gesteld van uw bezoek aan onze huisartsenpost, dan kunt u dat tijdens het consult aangeven. Uw gegevens worden dan niet doorgestuurd.

Alle telefoongesprekken met de huisartsenpost worden elektronisch opgenomen en bewaard. De gesprekken worden vertrouwelijk behandeld en vallen onder het medisch beroepsgeheim. De gesprekken worden opgenomen voor kwaliteitsdoeleinden. Ook bij fouten of klachten kunnen de gesprekken beluisterd en beoordeeld worden. Als u een telefoongesprek in het kader van klachtenopvang- en bemiddeling wilt beluisteren, kunt u een verzoek indienen bij de directie of de klachtenfunctionaris.


Inzagerecht

U heeft recht tot inzage in uw medisch dossier. U heeft recht op een kopie van de gegevens uit uw patiëntendossier. Wij verstrekken echter geen gegevens die door een behandelaar of een andere persoon buiten de huisartsenpost zijn verzameld of opgesteld.
U heeft het recht de huisartsenpost te verzoeken uw gegevens door te sturen naar een andere arts, een medische instelling of zorgverzekeraar. Ook kunt u iemand machtigen uw dossier namens u in te zien of namens u een afschrift te vragen. De aanvrager moet dan een schriftelijke machtiging, voorzien van uw handtekening en een kopie van uw legitimatiebewijs, overleggen. Uw dossier wordt 15 jaar bewaard vanaf het laatste consult.


Hoe vraagt u een kopie van het patiëntendossier aan?

U vult het aanvraagformulier in (via deze link te downloaden). Als u een kopie van een dossier van iemand anders wilt hebben, moet u ook een bewijs van toestemming van de betreffende patiënt overleggen (een schriftelijke machtiging of een bewijs van vertegenwoordiging). U stuurt het formulier en eventueel een bewijs van toestemming van de patiënt, naar:
Huisartsenpost Tiel
Pres. Kennedylaan 1a
4002 WP Tiel

Of via info@haptiel.nl
Ook kunt u het formulier met de betreffende toestemmingsformulieren afgeven bij de balie.

Uw dossier wordt opgezocht en gekopieerd en bij de bij de balie klaargelegd. U krijgt vervolgens bericht dat u daar een kopie van het dossier kunt ophalen. Onder vertoon van uw legitimatiebewijs wordt de kopie overhandigd.


Hoe vraagt u inzage aan?

Inzage kunt u rechtstreeks aanvragen bij uw behandeld huisarts op de huisartsenpost, bijvoorbeeld als u hem of haar spreekt tijdens het consult. Wilt u op een ander moment u dossier inzien dan kunt u dat aanvragen telefonisch of schriftelijk. Als u het dossier van iemand anders in wilt zien, dient u een bewijs van toestemming van de betreffende patiënt te hebben.


Wie hebben inzicht in uw gegevens?

Huisartsen, triagisten en medewerkers van de huisartsenpost die bij de directe zorgverlening zijn betrokken, mogen uw gegevens inzien. Zij gebruiken hiervoor een speciale pas (UZI-pas) en inlogcode. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van hun taak. Artsen hebben beroepsgeheim en andere medewerkers van de huisartsenpost hebben een geheimhoudingsplicht. Uw privacy is gewaarborgd.


Plichten van de Huisartsenpost

De huisartsenpost is verantwoordelijk voor de beveiliging van de persoonsregistratie. Wij hebben maatregelen getroffen om verlies/aantasting van gegevens tegen te gaan en om te voorkomen dat gegevens door onbevoegden worden ingekeken of veranderd. Ook zijn strenge maatregelen opgesteld voor het gebruik en de beveiliging van de gegevens in het elektronisch patiëntendossier. De huisartsenpost is aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het niet naleven van de bepalingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens.